My status    

1. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

a) Obchodné podmienky tvoria neoddelitelnú súčasť zasielateľskej zmluvy, na ktorú sa odosielateľ zaväzuje obstarať prepravu zásielky a príjemca sa zaväzuje zaplatiť dojednanú cenu zasielatelských služieb. Obchodné podmienky tak záväzným spôsobom upravujú vzťahy vzniknuté medzi odosielateľom a príjemcom pri obstarávaní prepravných zásielok.

b) Obstaravaním prepravy zásielky sa rozumie súhrn všetkých nevyhnutných činností a úkonov súvisiacích s premiestnením zásielok od odosielateľa k príjemcovi. Obstarávanie prepravy zabezpečuje odosielateľ na základe zasielateľskej zmluvy, alebo prepravného listu a to vlastným menom, doručením na adresu príjemcu uvedeného na zmluve.

2. Základné pojmy

-prepravca: je spoločnosť zapísaná pod obchodným menom Jozef Krajčirik - Kb. TRANSPORT so sídlom v Manchester na 5 Clevedon Street M9 5PL
-odosielateľ: fyzická osoba, firma, spoločnosť, ktorá si objedná takúto službu za účelom prepravy zásielky prepravnou spoločnosťou
-príjemca: je osoba, ktorá prijíma zásielky
-zásielka: znamená veci, ktoré boli prepravcom prevzaté ako jeden celok podľa zasielateľskej zmluvy medzi odosielateľom a prepravcom
-prepravný list: znamená dokument obsahujúcí údaje o odosielateľovi a príjemcovi, popis, hmotnosť zásielky a stanovenú cenu za služby.

3. Prijatie objednávky

a) objednávku na prepravu zásielky je možné prijať telefonicky, faxom, emailom, poštou alebo vyplnením objednávkového formulára. O prijatí objednávky bude odosielateľ informovaný telefonicky, emailom alebo sms.

b) Objednávka musí obsahovať meno, adresu a kontakt na odosielateľa a príjemcu, počet kusov, približné rozmery a hmotnosť zásielky

4. Preprava zásielok a vymedzenie vlastnosti zásielok

a) Preprava zásielky trvá 3 až 6 pracovné dni od stanoveného dátumu prepravy. V prípade neočakávaných udalostí (meškanie trajektu, zlé počasie a iné), sa môže prepravný termín predĺžiť. V tomto prípade bude odosielateľ okamžite informovaný o pripadnom meškaní zásielky. V prípade ak prepravca zistí, že obsah zásielky uvedený na prepravnom liste nezodpovedá skutočnosti má pravo odstúpiť od zmluvy.

b) Odosielateľ sa zaväzuje - v závislosti na charakteru prepravovanej zásielky ju riadne zabaliť tak, aby:

- obsah zásielky bol zabezpečený tak, aby obal zásielky mal dostatočnú ochranu zvlášť pre krehkú čásť obsahu zásielky.

- obal zásielky umožňoval bezpečnú manipuláciu a zásielka neohrozovala zdravie a bezpečnosť osôb, ktoré prídu zo zásielkou do styku.

- zásielka neohrozovala ďalšie spoločne prepravované zásielky, dopravný prostriedok alebo skladové priestory

- zásielka vyžadujúca špeciálné zachádzanie bola viditeľne označená, dopravca nezodpovedá za prípadné škody zpôsobené nesprávným zabalením alebo označením zásielky, v prípade potreby dodatočného zabalenia zásielky poskytujeme možnosť zakúpenia si kartónových obalov, bezpečnostné pásky, strečové fólie a taktiež bublinkové fólie. Tieto požiadavky je nutné uviesť v objednávke.

c) Dopravca si vyhradzuje, aby obsah zasielanej zásielky neobsahoval:

- cigarety, alkohol, predmety ohrozujúce ľudský život alebo zdravie, ako sú výbušniny, zbrane, omamné a psychotropne látky, chemikálie, jedy, horľaviny, žieraviny a pod.

- živé zvierata, pozostatky zvierat a pod.

- predmety a látky, ktoré podliehajú zmenám teploty, ako sú rychle kaziace sa potraviny, živé rastliny a pod.

5. Cena zasielateľských služieb

a) Odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby cenu určenú na základe sadzieb podľa cenníka aktuálneho ku dňu prevzatia zásielky.

b) Prepravné sa uhrádza v okamihu odovzdávania zásielky odosielateľom, alebo jej doručenia na adresu príjemcu.

c) Prepravný list musí obsahovať presnú hmotnosť zásielky zistenú prepravcom.

d) Výška prepravného sa určuje podľa hmotnosti zásielky na základe platného cenníka v okamihu prijatia objednávky alebo dohodou prepravcu a odosielateľa.

e) Podnikatelia môžu po vzájomnej dohode prijať aj bezhotovostnú platbu na základe dopravcom vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry je 14 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Prepravné za zásielku sa uhrádza v hotovosti v menách GBP, CZK alebo EUR. Zásielka, resp. služba sa stáva uhradenou (vyplatenou) zaplatením sadzby formou hotovosti pri preberaní alebo odovzdávaní zásielky doručovateľom.

6. Prevzatie, preprava a doručenie zásielky

a) Zásielku prevezme dopravca alebo ním proverený zástupca na adrese odosielateľa alebo iným dopredu dohodnutým miestom

b) Prepravca nezodpovedá za obsah zásielky, ktorý nebol uvedený na prepravnom liste. Za takýto obsah zásielky zodpovedá odosielateľ. Obsah zásielky, ktorý nebude vyznačený na prepravnom liste, nie je možné v prípade poistnej udalosti reklamovať.

c) Preprava zásielky trvá 3 až 6 pracovné dni odo dňa začiatku prepravy z GB. Dátumy najbližšej prepravy sú uvedené na web stránkách spoločnosti a sú pravidelne aktualizované.

d) Preprava zásielky sa môže predĺžiť a to v prípade neočakavaných udalostiach ako sú živelné pohromy, počasie, ktoré majú vplyv na trajektovú prepravu a pod. O prípadné meškanie zásielky bude príjemca informovaný telefonicky.

e) Zásielka bude doručená príjemcovi, ktorá je na prepravnom liste alebo osobe, ktorá ma plnú moc takúto zasielku prebrať a ktorá sa preukáže dokladom totožnosti.Pri neúspešnom kontaktovaní príjemcu prepravcom bude naúčtované príjemcovi 40libier (45eur) (1300kč) za opätovné doručenie zásielky, prípadne si príjemca môže vyzdvihnuť svoju zásielku v našom sklade bez poplatku.

f) Zásielka sa považuje za doručenú v okamihu prevzatí a potvrdení podpisom o prijatí zásielky príjemcovi, alebo príslušnou osobou na prepravnom liste, príjemca svojím podpisom potvrdzuje, že obal zásielky je nepoškodený a zásielka neporušená

g) V prípade ak príjemca nie je zastihnuteľný pri odovzdávaní zásielky, nie je možné doručit takúto zásielku načas. V prípade požiadavky o opätovné doručenie zásielky, prepravca doručí túto zásielku v dohodnutom termíne. Za tieto služby bude príjemcovi účtovaný poplatok, ktorý je povinný uhradiť v hotovosti pri preberaní zásielky.

h) V prípade ak zásielku nie je možné z rôznych príčin doručiť, alebo ak ju príjemca odmietne prijať, naša spoločnosť bude o tejto skutočnosti informovať odosielateľa, s ktorým dohodne ďalšie kroky. V prípade vrátenia zásielky, odosielateľ súhlasí s tým, že znáša náklady spojené s vrátením zásielky

7. Reklamácie a záverečné ustanovenia

Odosielateľ ako aj príjemca zásielky má právo reklamovať škodu spôsobenú poškodením, zničením a čiastočnou alebo úplnou strátou zásielky a to písomnou formou na registrovanú adresu prepravcu, najneskôr však do 3 dní od doručenia zásielky.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné prepravné podmienky majú platnosť od 01.04.2009 a platia po dobu neurčitú. Zasielateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky meniť, alebo upravovať kedykoľvek bez oznámenia. Tieto podmienky sa považujú za prijaté pri prevzatí zásielky zasielateľom a príjemca svojím podpisom na prepravnom liste, potvrdzuje ich akceptovanie a účinnosť podmienok po dobu trvania prepravy zásielky. Obchodny vzťah upravený v týchto podmienkach sa vzťahuje k platným zákonom Veľkej Británie.


Ochrana osobných údajov

Rozsah a spôsob spracovania Vašich osobných údajov

Spracúvame Vaše údaje týkajúce sa výlučne objednávky prepravy, ako kontaktné údaje odosielateľa a prijímateľa a informácie o druhu zásielky, ktoré poskytuje objednávateľ prostredníctvom objednávkového formulára. Údaje sú po odoslaní objednávky uložené do chránenej databázy na serveri poskytovateľa internetových služieb, za účelom archivácie a štatistiky. Prístup k databáze má iba zodpovedná osoba.

Údaje neposkytujeme žiadnej tretej strane, sú výhradne pre internú potrebu spoločnosti. Údaje sú uchovávané v databáze po dobu max. 2 rokov, potom budú zmazané. V prípade, že doktnuté osoby (objednávateľ alebo prijímateľ) požiadajú o vymazanie svojich údajov o objednávke z databázy, budú údaje po overení identity žiadateľa z databázy vymazané.

Zodpovený: Jozef Krajčirik - Kb. TRANSPORT so sídlom v Manchester na 5 Clevedon Street M9 5PL, email: kbtransport@kbtransport.co.uk, tel. +447809226383.

© 2010 Kb.transport